Angebote Datum Preis Freie Plätze Status  
KiTa Modul 1 ME 1 03.06.2024 – 04.06.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 9 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 1 04.11.2024 – 05.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 2 05.06.2024 – 06.06.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 14 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 2 06.11.2024 – 07.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 3 10.06.2024 – 11.06.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 11 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 3 11.11.2024 – 12.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 4 12.06.2024 – 13.06.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 11 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 4 13.11.2024 – 14.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 14 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 5 08.04.2024 – 09.04.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 14 Jetzt anmelden
KiTa Modul 1 ME 5 19.11.2024 – 20.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 2 ME 1 26.08.2024 – 27.08.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 2 ME 3 03.09.2024 – 04.09.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 2 ME 4 09.09.2024 – 10.09.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 14 Jetzt anmelden
KiTa Modul 2 ME 5 12.09.2024 – 13.09.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 1 14.05.2024 – 15.05.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 13 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 1 25.11.2024 – 26.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 2 16.05.2024 – 17.05.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 13 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 2 27.11.2024 – 28.11.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 3 23.05.2024 – 24.05.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 14 Jetzt anmelden
KiTa Modul 3 ME 3 03.12.2024 – 04.12.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 13 Jetzt anmelden
KiTa Modul 4 ME 3 23.09.2024 – 24.09.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 4 ME 4 25.09.2024 – 26.09.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 3 29.02.2024 – 29.02.2024 165.00 EUR – 175.00 EUR 15
KiTa Modul 5 ME 4 06.05.2024 – 06.05.2024 165.00 EUR – 175.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 5 07.05.2024 – 07.05.2024 165.00 EUR – 175.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 6 02.07.2024 – 02.07.2024 165.00 EUR – 175.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 7 07.10.2024 – 07.10.2024 165.00 EUR – 175.00 EUR 16 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 8 03.07.2024 – 04.07.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
KiTa Modul 5 ME 9 08.10.2024 – 09.10.2024 330.00 EUR – 350.00 EUR 15 Jetzt anmelden
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 02.04.2024 – 02.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 13.05.2024 – 13.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 3 Jetzt anmelden
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 21.05.2024 – 21.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 1 Jetzt anmelden
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 16.08.2024 – 16.08.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 14.10.2024 – 14.10.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 1 Praxisanleiter Fortbildung 11.12.2024 – 11.12.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 13.03.2024 – 13.03.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 2 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 03.04.2024 – 03.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 30.04.2024 – 30.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 15.05.2024 – 15.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 05.06.2024 – 05.06.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 3 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 12.06.2024 – 12.06.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 6 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 20.08.2024 – 20.08.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 15.10.2024 – 15.10.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 2 Praxisanleiter Fortbildung 10.12.2024 – 10.12.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 07.03.2024 – 07.03.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 5 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 04.04.2024 – 04.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 02.05.2024 – 02.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 08.05.2024 – 08.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 4 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 16.05.2024 – 16.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 2 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 23.05.2024 – 23.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 8 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 13.06.2024 – 13.06.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 4 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 19.08.2024 – 19.08.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 16.10.2024 – 16.10.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 3 Praxisanleiter Fortbildung 11.12.2024 – 11.12.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 4 Praxisanleiter Fortbildung 29.04.2024 – 29.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 4 Praxisanleiter Fortbildung 14.05.2024 – 14.05.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 1
Modul 5 Praxisanleiter Fortbildung 05.03.2024 – 05.03.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 5 Praxisanleiter Fortbildung 04.06.2024 – 04.06.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 5 Praxisanleiter Fortbildung 23.08.2024 – 23.08.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 18 Jetzt anmelden
Modul 6 Praxisanleiter Fortbildung 05.04.2024 – 05.04.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 0
Modul 6 Praxisanleiter Fortbildung 18.10.2024 – 18.10.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Modul 6 Praxisanleiter Fortbildung 13.12.2024 – 13.12.2024 50.00 EUR – 100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
PDL 2024_03 11.03.2024 – 12.09.2025 2'750.00 EUR – 3'950.00 EUR 5 Jetzt anmelden
PA 2023_09 18.09.2023 – 22.03.2024 1'750.00 EUR – 2'150.00 EUR 2
PA 2024_02 19.02.2024 – 20.09.2024 1'750.00 EUR – 2'150.00 EUR 11
PA 2024_09 02.09.2024 – 11.04.2025 1'750.00 EUR – 2'150.00 EUR 18 Jetzt anmelden
BPfl 2024_02 05.02.2024 – 15.03.2024 980.00 EUR – 1'100.00 EUR 14
BPfl 2024_05 13.05.2024 – 21.06.2024 980.00 EUR – 1'100.00 EUR 19
BPfl 2024_10 07.10.2024 – 15.11.2024 980.00 EUR – 1'100.00 EUR 20 Jetzt anmelden
SE 2024_04 04.04.2024 – 13.04.2024 700.00 EUR – 850.00 EUR 6 Jetzt anmelden
SE 2024_11 07.11.2024 – 16.11.2024 700.00 EUR – 850.00 EUR 13 Jetzt anmelden
WE 2024_04 15.04.2024 – 31.05.2024 950.00 EUR – 1'100.00 EUR 1 Jetzt anmelden
WE 2024_11 18.11.2024 – 03.01.2025 950.00 EUR – 1'100.00 EUR 11 Jetzt anmelden
HKP 2024_02 26.02.2024 – 01.03.2024 500.00 EUR – 650.00 EUR 10 Jetzt anmelden
HKP 2024_09 09.09.2024 – 13.09.2024 550.00 EUR – 700.00 EUR 15 Jetzt anmelden
RZ WE 2024_03 14.03.2024 – 14.03.2024 175.00 EUR – 190.00 EUR 3 Jetzt anmelden
RZ WE 2024_09 13.09.2024 – 13.09.2024 175.00 EUR – 190.00 EUR 17 Jetzt anmelden
Geronto FK 2024_03 18.03.2024 – 14.02.2025 2'950.00 EUR – 3'450.00 EUR 14 Jetzt anmelden