Offers Date Price Status   Time Date
Jugend-Erwachsene Fortgeschritten 11.09.2023 – 09.02.2024 170,00 EUR 20:15 – 19:00 11.09.2023
Jugend-Erwachsene Masters 11.09.2023 – 09.02.2024 170,00 EUR 18:00 – 20:30 11.09.2023
Jugend-Erwachsene Anfänger Samstag 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 10:00 – 11:00 16.09.2023
Jugend-Erwachsene Anfänger Fr + Sa 15.09.2023 – 09.02.2024 170,00 EUR 18:00 – 19:00 15.09.2023
Jugend-Erwachsene Anfänger Mo + Sa 11.09.2023 – 05.02.2024 170,00 EUR 18:00 – 19:00 11.09.2023
Seesterne Nr. 8 Mittwoch 17-18 Uhr 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 13.09.2023
Seesterne Nr. 7 Mittwoch 16-17 Uhr 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 13.09.2023
Seesterne Nr. 6 Samstag 9-10 Uhr 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 09:00 – 10:00 16.09.2023
Seesterne Nr. 5 Samstag 8-9 Uhr 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 08:00 – 09:00 16.09.2023
Seesterne Nr. 4 Freitag 17-18 Uhr 15.09.2023 – 09.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 15.09.2023
Seesterne Nr. 3 Freitag 16-17 Uhr 15.09.2023 – 09.02.2024 80,00 EUR 16:00 – 17:00 15.09.2023
Seesterne Nr. 2 Mittwoch 17-18 Uhr 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 13.09.2023
Seesterne Nr. 1 Mittwoch 16-17 Uhr 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 13.09.2023
Seelöwen RIF 12.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 14:30 – 15:30 12.09.2023
Biber RIF 12.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 16:30 – 17:30 12.09.2023
Pinguine RIF 12.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 15:30 – 16:30 12.09.2023
Seelöwen AYA 11.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 18:00 11.09.2023
Robben AYA 14.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 14.09.2023
Biber AYA 11.09.2023 – 09.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 11.09.2023
Pinguine AYA 11.09.2023 – 09.02.2024 150,00 EUR 16:00 – 17:00 11.09.2023
Entchen Anfänger Samstag Nr. 14 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 11:00 – 12:00 16.09.2023
Entchen Anfänger Samstag Nr. 13 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 10:00 – 11:00 16.09.2023
Entchen Anfänger Samstag Nr. 12 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 09:00 – 10:00 16.09.2023
Entchen Anfänger Samstag Nr. 11 16.09.2023 – 03.02.2024 170,00 EUR 08:00 – 09:00 16.09.2023
Entchen Anfänger Freitag Nr. 10 06.10.2023 – 09.02.2024 160,00 EUR 17:00 – 18:00 06.10.2023
Entchen Anfänger Freitag Nr. 9 06.10.2023 – 09.02.2024 160,00 EUR 16:00 – 17:00 06.10.2023
Entchen Anfänger Donnerstag Nr. 8 14.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 14.09.2023
Entchen Anfänger Donnerstag Nr. 7 14.09.2023 – 08.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 14.09.2023
Entchen Anfänger Mittwoch Nr. 6 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 13.09.2023
Entchen Anfänger Mittwoch Nr. 5 13.09.2023 – 07.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 13.09.2023
Entchen Anfänger Dienstag Nr. 4 12.09.2023 – 06.02.2024 170,00 EUR 17:00 – 18:00 12.09.2023
Entchen Anfänger Dienstag Nr. 3 12.09.2023 – 06.02.2024 170,00 EUR 16:00 – 17:00 12.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Montag 11.09.2023 – 05.02.2024 228,00 EUR 18:00 – 19:00 11.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Montag + Mittwoch 11.09.2023 – 07.02.2024 380,00 EUR Register now 18:00 – 20:00 11.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Mittwoch 13.09.2023 – 07.02.2024 228,00 EUR 19:00 – 20:00 13.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Freitag 15.09.2023 – 09.02.2024 228,00 EUR 19:00 – 20:00 15.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Montag + Freitag 11.09.2023 – 09.02.2024 380,00 EUR Register now 18:00 – 20:00 11.09.2023
Zell am See Kinder - Jugendgruppe Mittwoch + Freitag 13.09.2023 – 09.02.2024 380,00 EUR Register now 19:00 – 20:00 13.09.2023
Zell am See Erwachsene Montag 11.09.2023 – 05.02.2024 285,00 EUR Register now 19:00 – 20:00 11.09.2023
Zell am See Erwachsene Montag + Mittwoch 11.09.2023 – 07.02.2024 465,50 EUR Register now 19:00 – 21:00 11.09.2023
Zell am See Erwachsene Mittwoch 13.09.2023 – 07.02.2024 285,00 EUR Register now 20:00 – 21:00 13.09.2023
Zell am See Erwachsene Mittwoch + Freitag 13.09.2023 – 09.02.2024 465,50 EUR Register now 20:00 – 21:00 13.09.2023
Zell am See Erwachsene Freitag 15.09.2023 – 09.02.2024 285,00 EUR Register now 20:00 – 21:00 15.09.2023