status Angebote Datum Ort Zeit Preis  
API TEST KURSE 23.11.2018 – 30.11.2018 09:00 10.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 16.07.2018 – 09.11.2018 Keplerplatz 11:30 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 13.08.2018 – 07.12.2018 Keplerplatz 18:00 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 10.09.2018 – 04.01.2019 Keplerplatz 15:00 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 15.10.2018 – 08.02.2019 Keplerplatz 08:00 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 12.11.2018 – 08.03.2019 Keplerplatz 11:30 1'475.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 10.12.2018 – 05.04.2019 Keplerplatz 18:00 1'475.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 07.01.2019 – 03.05.2019 Absberggasse 15:00 1'475.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. A1 Prüfung 10.09.2018 – 02.11.2018 Keplerplatz 15:00 749.00 €
A1 Deutschkurs inkl. A1 Prüfung 15.10.2018 – 07.12.2018 Keplerplatz 08:00 749.00 €
A1.1 Deutschkurs für das Erstvisum 15.10.2018 – 16.11.2018 Keplerplatz 08:00 449.00 €
A1 Deutschkurs inkl. A1 Prüfung 12.11.2018 – 04.01.2019 Keplerplatz 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs für das Erstvisum 12.11.2018 – 14.12.2018 Keplerplatz 11:30 449.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. A1 Prüfung 10.12.2018 – 01.02.2019 Keplerplatz 18:00 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs für das Erstvisum 10.12.2018 – 11.01.2019 Keplerplatz 18:00 449.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. A1 Prüfung 07.01.2019 – 01.03.2019 Absberggasse 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs für das Erstvisum 07.01.2019 – 08.02.2019 Absberggasse 15:00 449.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfung - 12.11.2018 12.11.2018 – 12.11.2018 Keplerplatz 08:30 149.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. A2 Prüfung 10.09.2018 – 09.11.2018 Keplerplatz 11:30 749.00 €
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. A2 Prüfung 29.10.2018 – 09.11.2018 Keplerplatz 11:30 299.00 €
A2 Deutschkurs inkl A2 Prüfung 08.10.2018 – 07.12.2018 Keplerplatz 18:00 749.00 €
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. A2 Prüfung 26.11.2018 – 07.12.2018 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl A2 Prüfung 05.11.2018 – 04.01.2019 Keplerplatz 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl A2 Prüfung 24.12.2018 – 04.01.2019 Keplerplatz 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl A2 Prüfung 10.12.2018 – 08.02.2019 Keplerplatz 08:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl A2 Prüfung 28.01.2019 – 08.02.2019 Keplerplatz 08:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutchkurs inkl A2 Prüfung 07.01.2019 – 08.03.2019 Keplerplatz 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl A2 Prüfung 25.02.2019 – 08.03.2019 Keplerplatz 11:30 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl A2 Prüfung 04.02.2019 – 05.04.2019 Keplerplatz 18:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl A2 Prüfung 25.03.2019 – 05.04.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl A2 Prüfung 04.03.2019 – 03.05.2019 Absberggasse 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl A2 Prüfung 22.04.2019 – 03.05.2019 Absberggasse 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfung - 27.10.2018 27.10.2018 – 27.10.2018 Keplerplatz 08:30 139.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl B1 Prüfung 08.10.2018 – 07.12.2018 18:00 549.00 €
B1 Prüfungsvorbereitung inkl B1 Prüfung 26.11.2018 – 07.12.2018 18:00 199.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl B1 Prüfung 05.11.2018 – 04.01.2019 Absberggasse 15:00 549.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl B1 Prüfung 24.12.2018 – 04.01.2019 Absberggasse 15:00 199.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl B1 Prüfung 17.12.2018 – 15.02.2019 Keplerplatz 18:00 549.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl B1 Prüfung 04.02.2019 – 15.02.2019 Keplerplatz 18:00 199.00 € Jetzt anmelden
B2 Deutschkurs inkl B2 Prüfung 12.11.2018 – 04.01.2019 Keplerplatz 18:00 549.00 € Jetzt anmelden
B2 Deutschkurs inkl B2 Prüfung 17.12.2018 – 08.02.2019 Absberggasse 15:00 549.00 € Jetzt anmelden
Alphabetisierungskurs Intensiv für Asylberchtigte - M1 03.10.2018 – 06.12.2018 Absberggasse 11:30 0.00 €
A1 - Prüfungsvorbereitung - M15.2 03.10.2018 – 06.11.2018 Absberggasse 11:30 0.00 €
Alphabetisierungskurs für Asylberechtigte - M16 18.10.2018 – 06.12.2018 Keplerplatz 11:30 0.00 €
Alphabetisierungskurs für Asylberechtigte - M15 18.10.2018 – 06.12.2018 Absberggasse 08:00 0.00 €
A1 - Deutschkurs für Asylberechtigte - NM33 03.09.2018 – 06.12.2018 Keplerplatz 15:00 0.00 €
A1 - Deutschkurs für Asylberechtigte - M32 03.09.2018 – 06.12.2018 Keplerplatz 11:30 0.00 €
A1 - Prüfungsvorbereitung - M14 07.11.2018 – 06.12.2018 Absberggasse 11:30 0.00 € Jetzt anmelden
A1 - Prüfungsvorbereitung - M12 07.11.2018 – 06.12.2018 Absberggasse 11:30 0.00 € Jetzt anmelden
A1 - Prüfungsvorbereitung - M11 03.10.2018 – 06.11.2018 Absberggasse 11:30 0.00 €
A1 - Deutschkurs für Asylberechtigte - M30 03.09.2018 – 06.12.2018 Absberggasse 08:00 0.00 €
A1 - Deutschkurs für Asylberechtigte - M28 03.09.2018 – 14.11.2018 Absberggasse 08:00 0.00 €
A1 - Deutschkurs für Asylberechtigte - M26 03.09.2018 – 14.11.2018 Absberggasse 08:00 0.00 €